Prepravný poriadok taxislužby

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 1. Prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky, dopravcu Kalmi Taxi Dunajská Streda, pre prevádzkovanie taxislužby (ďalej ako „dopravca“), ktoré sú potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe.
 2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle dopravcu.
 3. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov.

Čl. 2

Vymedzenie základných pojmov

 1. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb v zmysle Zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
 2. Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb, ako nepravidelná individuálna preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje do dohodnutej cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy, uzavretej s taxi službou alebo priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za stanovené cestovné.
 3. Na účely tohto Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb na území SR, vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom území začínajúcich alebo končiacich.
 4. Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav , počet osôb na sedenie podľa technického preukazu a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

Čl. 3

Povinnosti dopravcu

 1. Dopravca je povinný:
 1. Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.
 2. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku na svojom webovom sídle.
 3. Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného.
 4. Starať sa o pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
 5. Označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom.
 6. Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohoto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

Čl. 4

Vozidlo taxislužby

Na výkon osobnej taxislužby možno použiť iba uzavreté osobné motorové vozidlo, ktoré:

 1. je podľa výsledkov technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách,
 2. má najmenej štvoro dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
 3. je najmenej štvormiestne a najviac deväťmiestne vrátane miesta pre vodiča,
 4. je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom dopravcu nápisom TAXI a telefónnym číslom objednávkovej taxislužby,
 5. je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,
 6. na viditeľnom mieste má uvedené základné sadzby cestovného,
 7. je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom podľa osobitných predpisov,
 8. je vybavené povinnou výbavou .

Čl. 5

Zmluva o preprave osôb

 1. Zmluvný vzťah medzi prepravnou spoločnosťou a cestujúcim vzniká na základe ústne uzavretej dohody o preprave osôb medzi cestujúcim a vodičom prepravnej spoločnosti. 
 2. Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho, ktorý dáva nepochybne najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu. Rozhodujúcim okamihom pre uzavretie zmluvného vzťahu je nastúpenie cestujúceho do vozidla taxislužby s úmyslom využiť prepravu taxislužbou.
 3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy, má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom.
 4. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. 7 ods. 9 prepravného poriadku.
 5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká taxislužbe povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.
 6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy, môže vodič taxislužby podľa podmienok čl. 8 Prepravného poriadku.
 7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného, je vymáhateľné súdnou cestou.

Čl. 6

Odstúpenie od zmluvy

 1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.
 2. Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak cestujúci počas prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča. Za znečistenia vozidla cestujúci zaplatí náhradu 50€.

 Čl. 7

Výkon taxislužby

 1. Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.
 2. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasné vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho z vopred dohodnutého miesta.
 3. Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy,
 4. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia.
 5. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.
 6. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.
 7. Vo vozidle taxislužby sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.
 8. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 9. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
 1. číslo dokladu,
 2. dátum jazdy,
 3. zaplatené cestovné.
 4. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:
 1. osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla,
 2. kópiu koncesnej listiny,
 3. tlačivá potvrdeniek o zaplatení cestovného,
 4. preukaz totožnosti.

Čl. 8

Odmietnutie prepravy

Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu, ak

 1. trasa dopravnej cesty, alebo jej cieľ navrhovaný cestujúcim, alebo správanie cestujúceho vzbudzuje obavu vodiča o jeho bezpečnosť alebo zdravie,
 2. cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie, alebo poškodenie osobného auta taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,
 3. cestujúci sa správa agresívne, alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča,
 4. cestujúci má batožinu, ktorá svojim počtom, veľkosťou, nebezpečenstvom pre ľudí, nie je vhodná na prepravu osobným autom, alebo ktorá by mohla poškodiť, alebo znečistiť vozidlo taxislužby,
 5. cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť, agresivitu, počet, alebo výstroj nie sú vhodné na prepravu osobným autom.

Čl. 9

Zodpovednosť

 1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 2. Vodič taxislužby nezodpovedá za veci zanechané vo vozidle taxislužby.

Čl. 10

Mimoriadna udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „MU“) pri výkone osobnej dopravy – taxislužby sa považuje:

a) dopravná nehoda,

b) požiar vozidla,

c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.

2. Pri MU je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo,

b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU,

c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.

3. Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

a) ohlásiť bezodkladne MU policajnému orgánu,

b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU,

c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle taxislužby.

V Dunajskej Strede dňa 19/11/2019